[ Príspevkov: 4 ] 
AutorSpráva
Offline

Užívateľ
Užívateľ
Obrázok užívateľa

Registrovaný: 17.02.14
Prihlásený: 16.08.22
Príspevky: 445
Témy: 195 | 195
Bydlisko: Poprad-okolie

Mikrokontróler ESP32 je možné programovať v rôznych vývojových prostrediach. Arduino IDE je jedno z najpopulárnejších najmä z dôvodu ľahkej programovej implementácie v jazyku Wiring (Arduino Core) aj pre začiatočníkov. Existuje však aj framework pre vývoj IoT aplikácii - ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework) priamo z produkcie Espressif Systems, ktorá tieto mikrokontroléry vyrába. Umožňuje pristupovať bližšie k fyzickej vrstve mikrokontroléra, má rôzne vývojárske nástroje cez Python scripty a implementované nástroje pre spustenie systémových funkcionalít mikrokontroléra (Secure Boot, Flash Encryption a iné...). Vo frameworku ESP-IDF je možné napríklad obsluhovať koprocesor, využívať ho pre prebudenie hlavného procesora, komunikáciu so senzormi, čo v Arduino IDE nie je možné.
Implementácia senzorového uzla na ESP32 vo frameworku ESP-IDF
Framework obsahuje rôzne ukážkové implementácie projektov pre obsluhu zberníc, komunikáciu, ktoré využívajú FreeRTOS - operačný systém reálneho času, ktorý značne uľahčuje vývoj projektu, keďže umožňuje spúšťať podprogramy ako procesy, ktoré sú priradené k jadru, ktoré ho obsluhuje. Každý proces má pridelenú vlastnú pamäť (stack), ktorú môže využívať. Výhodou v porovnaní s programovaním v Arduino IDE je fakt, že jadro dokáže obsluhovať viacero funkcií zároveň, teda pri štandardnom programovaní dochádza napríklad pri použití funkcie delay() k zastaveniu celého programu, ktorý beží v tasku loop().

V tomto prípade sa zastaví na daný čas iba proces, pričom ostatné procesy dokážu fungovať ďalej. Každá úloha má taktiež priradenú prioritu (vyššie číslo prirority je vyššia priorita) s možnosťou zvolenia jadra ESP32 na ktorom bude daná úloha vykonávaná. Úlohy súvisiace s WiFi prenosom, Bluetooth konektivitou môžu byť na žiadosť používateľa spúšťané na jadre protokolu, kde je obsluhovaný aj WiFi / BT stack - Core 0 (PRO_CPU). Štandardné podprogramy, napríklad pre obsluhu ADC, komunikáciu s perifériami je vhodné spúšťať na druhom tzv. aplikačnom jadre procesora Xtensa - Core 1 (APP_CPU).

Rozhodol som sa vytvoriť ukážkovú implementáciu do existujúceho projektu Hladinomer, ktorý ESP32 využíva, avšak program bol vytvorený v prostredí Arduino IDE. ESP32 funguje v úlohe senzorového uzla, ktorý vykonáva cyklicky raz za 5 minút meranie výšky hladiny vody s využitím ultrazvukového senzora vzdialenosti. Následne dáta raz odošle na vzdialené webové rozhranie cez internet. Pri vytváraní aplikácie som sa zameral a dal si za cieľ vytvoriť celkom 2 tasky, pričom využijem inter-task komunikáciu s využitím frontu - Queue, čo je FIFO buffer. Queue zároveň zaručuje aj bezpečný prenos dát. Štandardná Queue zo vzorového príkladu, ktorá bola použitá vytvorí FIFO buffer o veľkosti 20 prvkov veľkosti prvku (uint_32).

Task A (producer task - tvorí dáta)
  Vykonáva meranie ultrazvukovým senzorom vzdialenosti (10x meranie, priemer hodnôt)
  Zapisuje hodnotu uint_32 do fronty Queue
  Čaká 300 sekúnd

Task B (consumer task - používa dáta)
  Čaká na dostupné dáta v Queue
  Počas čakania nevyužíva procesorový čas
  Po prijatí dát vymaže prvok z Queue
  Vykoná jednorázový HTTP(S) POST request s dátami na webserver

Vymazanie prvku z Queue je podmienené použitou funkciou xQueueReceive(). Pre obsluhu Queue existujú aj pokročilé funkcie, ktoré môžu vybrať položku bez jej zmazania z buffra. K funkciám pre vloženie / vybratie položka z / do buffra existuje aj rozšírenie o ISR (Interrupt Service Routine), ktoré umožňuje ich použitie v rutinách prerušenia (garantuje sa ich obslúženie). Pri zápise do fronty je možné zapisovať na jej začiatok, alebo koniec. V tejto ukážkovej implementácii je to jedno, nakoľko sa task prenosu dát vykoná ihneď a meranie sa vykonáva po 5 minútach, teda nikdy v buffri nie je viac ako 1 položka.
Implementácia senzorového uzla na ESP32 vo frameworku ESP-IDF
Využitie frontu umožňuje jednému z taskov čakať na prijatie hodnoty ktorú mu odošle iný task. V mojom prípade bude jeden task obsluhovať ultrazvukový senzor vzdialenosti a vykonávať merania a druhý task bude čakať v cykle na hodnotu z merania, ktorú následne odošle na server, ukážkovo HTTP(S) POST metódou. V praxi sa Queues využívajú aj na zamknutie prístupu k zbernici, periférii, ktorú môže v reálnom čase využívať iba aktívna Queue, ostatné úlohy sú v "blokovacom" režime, nakoľko čakajú na hodnotu z aktívnej Queue.

Pri vytváraní programu som najprv vytvoril testovací "offline" program, ktorý umožňuje vyčítavať nameranú hodnotu z ultrazvukových senzorov HC-SR04, prípadne vodotesnej verzie JSN-SR04T a vypísať ju na UART monitor. Knižnicu pre senzor som našiel na Githube. Druhým krokom bola implementácia HTTP(S) requestu, ktorý je v ESP-IDF dostupný ako ukážkový projekt. Programová implementácia bola dostupná iba pre statickú cestu a GET metódu, ktorá nie je vhodná pre prenos dát. Z toho dôvodu som musel existujúcu HTTP hlavičku requestu pozmeniť, doplniť encoding dát prenášaných POST metódou.
Implementácia senzorového uzla na ESP32 vo frameworku ESP-IDF
Kombinácia oboch projektov bola jednoduchá, nakoľko oba využívali FreeRTOS, teda funkcia bola spustená cez tento plánovač. Stačilo teda iba nakopírovať funkcie a jeden riadok inicializácie úlohy do .c programu. Prvý testovací program obsahoval odosielanie dát na webserver každých 5 minút a meranie dát každých 5 sekúnd, pričom dáta boli zapísané v globálnej premennej - dát. typ uint32, ku ktorej mali obe úlohy prístup. Task pre HTTP(S) request obsahoval aj inicializáciu WiFi adaptéra spoločne s možnosťou konfigurácie SSID a hesla cez Menuconfig.
Implementácia senzorového uzla na ESP32 vo frameworku ESP-IDF
Menuconfig je v adresári projektu vyvolaný cez CLI (príkazový riadok), kde sa framework obsluhuje. V menu je možné v časti konektivity vybrať aj spôsob komunikácie - štandardne cez WiFi, alebo cez Ethernet PHY modul. V takomto prípade sa ovláda aj Ethernet cez WiFi kontróler. Pripojenie podporovaných Ethernet modulov sa realizuje cez RMII rozhranie.
Implementácia senzorového uzla na ESP32 vo frameworku ESP-IDF
Výpis na UART rozhranie sa realizuje cez štandardné C funkcie napr. printf(). Framework ESP-IDF však umožňuje využívať aj systém tagovania a logovania. Tagovaním je možné označiť konkrétny výpis s názvom tasku, ktorému výpis patrí a cez logovanie je možné priradiť výstupnému textu aj prioritu vo forme farby (vzorovo tagovanie http_request a ultrasonic_measurement na UART výstupe nižšie). Informačné výpisy (LOGI) sú vypísané zelenou farbou, varovania (LOGW) žltou farbou, chyby (LOGE) červenou farbou. Štandardný výpis cez printf() funkciu je neutrálnou - oranžovou farbou bez priority.
Implementácia senzorového uzla na ESP32 vo frameworku ESP-IDF
Po pripojení na WiFi sieť získa ESP32 okrem IPv4 aj IPv6 link-local adresu. Priamo do zdrojového kódu je vložená funkcia example_connect(), ktorá vykoná prvotné nastavenie adaptéra, no zároveň je aj v event-loop, čo znamená, že v prípade výpadku WiFi konektivity sa automaticky nezávisle na programe vykoná opätovné pripojenie k AP. Následne som implementoval jednoduchú Queue podľa vzoru pre Inter-task komunikáciu: https://icircuit.net/esp32-inter-task-communication-using-freertos-queues/1946 V tomto prípade bol producer task meracia úloha a consumer task odosielacia úloha, ktorá sa spustila až po prijatí dát z FIFO buffra - Queue.

HTTP(S) request task tak nevyužíval vTaskDelay, ale funkciu xQueueReceive, ktorou sa vykonáva blokovanie úlohy po prijatie dát z Queue. Jedným z parametrov je časový interval po ktorý je čakacia slučka aktívna. Maximálne je možné zvoliť maximálnu 32-bitovú hodnotu, ktorú je možné získať premennou portMAX_DELAY, čo odpovedá rozsahu cca 50 dní (obdobne ako millis() v prípade Arduino Core). Okamžite po prijatí dát sa HTTP(S) request vykoná. Meracia úloha opakuje meranie s priemerovaním (10 hodnôt priemerovaných) každých 300 sekúnd.
Implementácia senzorového uzla na ESP32 vo frameworku ESP-IDF
Programová implementácia bola v prvej fáze vytvorená pre HTTP request s nešifrovaním spojením s webserverom, čo je vhodné napríklad pre komunikáciu s lokálnym serverom v sieti, kde zariadeniam veríme. Neskôr bola vytvorená aj programová implementácia pre ESP32 s využitím kryptografickej knižnice Mbed TLS, ktorá je natívne podporovaná v prostredí ESP-IDF. Pre šifrované spojenie s webserverom sa využíva certifikát certifikačnej autority (Root CA) v .pem formáte. Ak nevyužívate self-signed certifikát, mal by byť potrebný certifikát dostupný priamo v "Root CA bundles" a nie je nutné jeho manuálne kopírovanie, či vkladanie do zdrojového kódu aplikácie.
Implementácia senzorového uzla na ESP32 vo frameworku ESP-IDF
Vyskúšajte projekt Hladinomer (HTTP konektivita): http://arduino.clanweb.eu/studna_s_prekladom/, alebo (HTTPS konektivita): https://hladinomer.000webhostapp.com/ s vašim hardvérom pre implementáciu v prostredí Arduino IDE, alebo ESP-IDF pre mikrokontróler ESP32. Pre skompilovanie firmvéru vo frameworku ESP-IDF je potrebné stiahnuť aj projektový priečinok v repozitári projektu, ktorý obsahuje knižnicu pre komunikáciu s ultrazvukovými senzormi vzdialenosti. Zdrojové kódy jednotlivých projektov sú navrhnuté pre prenos dát na vyššie odkazované webové rozhrania, ktoré sú verejne dostupné na internete.

Implementácia bola otestovaná v release verziách ESP-IDF frameworku 4.2, 4.3.2, mala by byť plne kompatibilná aj s 4.0. Implementácie sú dostupné aj na Githube v repozitári projektu rozdelené podľa použitého komunikačného protokolu: https://github.com/martinius96/hladinomer-studna-scripty/tree/master/examples/Hladinomer

Viac informácii o projekte vrátane schém zapojenia, popisu podporovaného hardvéru nájdete na stránkach projektu, kde sú vždy aktuálne informácie:
https://martinius96.github.io/hladinomer-studna-scripty/

Dodatok na záver: Nenastavujte prioritu tasku na 0, lebo sa nezačne vykonávať! Ušetríte si tým pár minút až hodín času analyzovaním chyby v zdrojovom kóde :-) .


Offline

Užívateľ
Užívateľ
Implementácia senzorového uzla na ESP32 vo frameworku ESP-IDF

Registrovaný: 01.09.11
Prihlásený: 16.08.22
Príspevky: 519
Témy: 79 | 79
Bydlisko: Pezinok

krasne podrobne spisany clanok, co kde a ako - a to ja som z toho slusny jelen :) ale taka otazocka... mam doma tiez esp32 so senzorom HC-SR04, ktore som spojazdnil jednoducho s ESPHome v HomeAssistant a rozmyslal som to hodit ako merac vzdialenosti (ako senzor pritomnosti) na toaletu / kupelnu... je HC-SR04 spravna volba ked sa jedna o ultrazvukovy senzor, v ramci nejakeho vplyvu na cloveka, alebo by si skor odporucil nejaky iny senzor?


_________________
CPU AMD Ryzen 7 3700x, CHLADIČ Scythe Fuma rev. B MB ASRock x570 Taichi, GPU Asus Dual RTX 2060Super, RAM PATRIOT Viper 4 Blackout 16 GB KIT 3600 MHz CL17, PSU Corsair RM750X, SSD M.2 Crucial MX500 1TB, CASE Fractal Design Meshify 2 Compact

Fón Xiaomi Mi 8
Offline

Užívateľ
Užívateľ
Obrázok užívateľa

Registrovaný: 17.02.14
Prihlásený: 16.08.22
Príspevky: 445
Témy: 195 | 195
Bydlisko: Poprad-okolie

HC-SR04 je fajn senzor, má pomerne dobrú detekčnú charakteristiku na úrovni 15°.
Má teda úzky vyžarovací lúč a hodí sa na tvoj účel. Nie je však vodotesný a najmä pri vyššej vlhkosti, ktorá v kúpeľni je môžu po čase zaoxidovať kontakty.
Ultrazvuk má vysokú frekvenciu (38 kHz), ktorú ľudské ucho nezachytí.
Je neškodný, veď sa používa aj v medicíne.

Neviem, aký iný senzor by som na podobnú detekciu použil...


Offline

Užívateľ
Užívateľ
Implementácia senzorového uzla na ESP32 vo frameworku ESP-IDF

Registrovaný: 01.09.11
Prihlásený: 16.08.22
Príspevky: 519
Témy: 79 | 79
Bydlisko: Pezinok

okej super dakujem za odpoved :) objednal som este VL53L0X (laserovy merac vzdialenosti) tak uvidim co mi bude vychadzat lepsie a co skor skryjem :)


_________________
CPU AMD Ryzen 7 3700x, CHLADIČ Scythe Fuma rev. B MB ASRock x570 Taichi, GPU Asus Dual RTX 2060Super, RAM PATRIOT Viper 4 Blackout 16 GB KIT 3600 MHz CL17, PSU Corsair RM750X, SSD M.2 Crucial MX500 1TB, CASE Fractal Design Meshify 2 Compact

Fón Xiaomi Mi 8
 [ Príspevkov: 4 ] 


Implementácia senzorového uzla na ESP32 vo frameworku ESP-IDFPodobné témy

 Témy  Odpovede  Zobrazenia  Posledný príspevok 
V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Aká je výhoda Nette frameworku ?

v PHP, ASP

11

863

05.07.2011 19:46

emer

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

ESP - SVK language pack do XP

v Operačné systémy Microsoft

0

286

14.12.2010 20:09

tarosh

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

PayPal implementacia

v PHP, ASP

2

509

30.08.2011 18:14

SonnY

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

implementácia AdSense

v Redakčné systémy

8

749

08.04.2011 19:26

jarol

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Implementácia rozhrania

v Technológia .NET

3

713

01.04.2011 21:36

Forty-

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

PHP Implementácia PAYPAY účtu do eshopu

v PHP, ASP

0

423

26.05.2009 11:54

hedyso

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Návrh dizajnu a implementácia uz existujucej stránky

v Ponuka práce

0

380

14.11.2011 16:52

DeeJay3

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

GRBL, UNO+ ESP32

v Mikropočítače

0

179

15.05.2021 23:23

stevo512

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Ovládanie ESP32 prostredníctvom UDP datagramov

v Články

0

426

31.08.2019 0:13

martinius96

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Hladinomer + Zrážkomer - Arduino / ESP8266 / ESP32

v Články

0

338

05.11.2020 13:02

martinius96

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Hladinomer - Arduino, ESP32, ESP8266 + ultrazvuk

v Články

0

569

22.09.2019 0:01

martinius96

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Android s Arduinom/ESP32 - vzájomná komunikácia

v Android, iOS, Windows Phone (Mobile)

1

214

26.10.2021 12:14

sento01

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Kurzy (krypto)mien - Arduino / ESP32 / ESP8266

v Články

0

343

15.11.2019 1:03

martinius96

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

OTA (Over The Air) - ESP32 - Arduino IDE

v Články

2

304

11.08.2020 7:37

martinius96

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

ThingSpeak - IoT platforma pre Arduino / ESP8266 / ESP32

v Články

0

561

16.01.2020 23:59

martinius96

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Senzorická sieť v LAN sieti - Arduino + Ethernet / ESP32 / ESP8266

v Články

0

420

21.02.2020 23:13

martinius96© 2005 - 2022 PCforum, edited by JanoF