[ Príspevok: 1 ] 
AutorSpráva
Offline

Prevádzkovateľ fóra
Prevádzkovateľ fóra
Všeobecné podmienky, spracovanie osobných údajov a pravidlá fóra

Registrovaný: 01.05.05
Príspevky: 13304
Témy: 1494 | 1494
Bydlisko: Bratislava

Všeobecné podmienky

Z dôvodu technických inovácií a zmien príslušného právneho rámca sa musia nasledovné všeobecné podmienky a pravidlá fóra z času na čas upraviť alebo dopĺňať. Preto je potrebné si prezrieť tieto všeobecné podmienky a pravidlá fóra pred každou návštevou PCforum.sk a zohľadniť prípadné zmeny alebo doplnenia. Používateľom sa rozumie každá fyzická, právnická osoba alebo iná právna forma využívajúca registrovaný profil na PCforum.sk (ďalej len „používateľ“). V prípade, že si používateľ iba prezerá PCforum.sk a nevyužíva registrovaný profil na PCforum.sk, považuje sa takýto používateľ za návštevníka. V prípade nesúhlasu s týmito všeobecnými podmienkami už zaregistrovaného profilu môže byť tento súhlas odvolaný odstránením už registrovaného profilu na PCforum.sk. Prevádzkovateľom PCforum.sk sa rozumie Ján Fečík (ďalej len „prevádzkovateľ“) a kontakt na prevádzkovateľa je pomocou e-mailu jan@fecik.sk alebo telefonicky na čísle +421 904 01 20 20. Používateľ môže použiť na kontaktovanie prevádzkovateľa aj súkromnú správu. Uvedený kontakt na prevádzkovateľa neslúži na podporu vašich problémov, ale len na riešenie problémov so samotným PCforum.sk. Všeobecné podmienky a pravidlá fóra na PCforum.sk sú platné ihneď po overení a potvrdení registrácie. Používateľ je povinný uchovávať heslo na PCforum.sk takým spôsobom, aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu. V prípade prezradenia prístupového hesla tretím stranám na PCforum.sk, nenesie prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť za zneužitie týchto údajov. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity a prevádzku registrovaného profilu a súhlasí, že je zodpovedný aj za činy každého, kto použije a zneužije jeho prihlasovacie údaje na pridaný obsah vo forme diskusných príspevkov, ktoré sú ihneď po odoslaní verejné na PCforum.sk, alebo za akékoľvek ďalšie prenosy uskutočnené prostredníctvom PCforum.sk. Používateľ sa zaväzuje kontaktovať prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojho registrovaného profilu a svojich údajov. Používateľ registráciou dáva súhlas na uverejňovanie vlastných kontaktov a identifikačných údajov vo verejene dostupnom profile a vo svojich diskusných príspevkov na PCforum.sk.

Obsah pridaný používateľom na PCforum.sk, nie je autorským dielom prevádzkovateľa portálu PCforum.sk a nie je ani v jeho silách zaručiť správnosť všetkých údajov. Prevádzkovateľ PCforum.sk preto nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsahové chyby, či ďalšie nedostatky pridané používateľom. Prístupom na PCforum.sk súhlasí používateľ neobmedzene a bezvýhradne s týmito všeobecnými podmienkami používania a pravidlami fóra na PCforum.sk. Obsah je prípustný len v slovenskom jazyku, s diakritikou a celkovo v súlade s platnými pravidlami slovenského pravopisu, inak môže dôjsť k zablokovaniu alebo odstráneniu registrovaného profilu používateľa. Taktiež sa používateľ zaväzuje nepublikovať akýkoľvek obsah obsahujúci urážlivé, pornografické alebo protiprávne názory, texty alebo výrazy a to i v prípade cudzieho jazyka. Jednotlivé časti PCforum.sk sú chránené autorskými právami. Pod túto ochranu spadá najmä jej akákoľvek reprodukcia, pozmeňovanie, preklad, ukladanie a spracovávanie v iných médiách, vrátane ukladania a spracúvania na elektronických nosičoch. Akékoľvek použitie chráneného obsahu je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa a používateľa. Neoprávnené použitie alebo zneužitie ochranných známok je výslovne zakázané. Takýto používateľ bude po nahlásení okamžite odstránený vrátane všetkých osobných údajov na PCforum.sk.

Používateľ sa taktiež zaväzuje, že nebude zverejňovať žiadne údaje, ktorých obsah je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, nariadeniami EÚ a tiež sa zaväzuje k tomu, že nebude prevádzkovateľa činiť zodpovedným za akékoľvek právne nároky tretích strán, ktoré vzniknú na základe zverejnenia diskusných príspevkov, alebo verejne dostupného profilu samotného používateľa PCforum.sk. V prípade akýchkoľvek nárokov, ktoré prevádzkovateľovi vzniknú z titulu takéhoto konania tretích strán v súvislosti s konaním používateľa na PCforum.sk, odškodní v celej výške nárokov používateľ prevádzkovateľa. Používateľ sa nebude vydávať za inú fyzickú alebo právnickú osobu a taktiež nebude zverejňovať obsah, ktorý poškodzuje dobré meno inej fyzickej alebo právnickej osoby. V prípade, že používateľ zverejní, alebo sprístupní informácie, alebo iný materiál, ktorý porušuje autorské práva tretej strany, môže prevádzkovateľ okamžite ukončiť prístup používateľa na PCforum.sk. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody vzniknuté takýmto spôsobom zo strany používateľa.

Používateľ dáva prevádzkovateľovi všetky práva k uverejnenému obsahu, vrátane oprávnenia k použitiu ochrannej známky, značky, obchodného mena bez odplaty a taktiež zodpovedá za to že má k používaniu ochrannej známky, značky, obchodného mena oprávnenie a k obsahu má autorské práva. Tiež súhlasí s tým, že obsah používateľa môže prevádzkovateľ zobrazovať aj na iných internetových stránkach prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ taktiež nezodpovedá za spory vzniknuté porušením autorských práv a neoprávnenému použitiu ochrannej známky, značky a obchodného mena v diskusných príspevkoch a verejne dostupnom profile používateľa na PCforum.sk a iných internetových stránkach prevádzkovateľa. V prípade porušenia všeobecných podmienok, pravidiel fóra a zákonov Slovenskej republiky si vyhradzuje prevádzkovateľ PCforum.sk právo zamedziť používateľovi prístup na PCforum.sk a právo poskytnutia údajov o používateľovi orgánom činných v trestnom konaní, ktorý tieto všeobecné podmienky a pravidlá fóra porušuje. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené stratou zisku, akejkoľvek škody vzniknutej používaním PCforum.sk, ktoré vzniknú v dôsledku používania, neschopnosti používať PCforum.sk, alebo kvôli neoprávnenému prístupu a to aj pokiaľ bol prevádzkovateľ upozornený na možnosť týchto škôd. Používateľ sa zaväzuje správne zaraďovať diskusné príspevky a súhlasí nezverejňovať akékoľvek kontaktné informácie či osobné údaje, ktoré vôbec nesúvisia s obsahom na PCforum.sk. Používateľ sa zaväzuje uvádzať pravdivé informácie a nebude vkladať do databázy duplicitný obsah. Taktiež nesmie zverejňovať obsah na ktorý nemá autorské práva, alebo nemá písomný súhlas autora. Používateľ nesmie zverejňovať stiahnuté a neautorizované fotografie, alebo fotografie, ku ktorým nemá súhlas so zverejnením či autorské práva a taktiež zverejní len také fotografie, ktoré súvisia priamo s obsahom diskusných príspevkov. Používateľ ďalej súhlasí, že nebude vyvíjať takú aktivitu, ktorá by spôsobila neprimeranú záťaž služieb prevádzkovateľa a to z akéhokoľvek dôvodu. Používateľ berie na vedomie, že jeho obsah v diskusných príspevkoch vrátane verejného profilu a taktiež aj kontaktné údaje sa môžu dostať na internetové stránky rôznych internetových vyhľadávačov (napr. Google, Bing, Yahoo, Seznam a iné). Prevádzkovateľ nemá žiadny dosah na zobrazované údaje vo vyhľadávačoch na internete a teda nenesie zodpovednosť za aktuálnosť a správnosť takto zobrazovaných údajov vo výsledkoch vyhľadávania na internetových stránkach vyhľadávačov.

Prevádzkovateľ plní funkciu sprostredkovateľa a prostredníctvom vytvorenia technologického zázemia a komunikačných prostriedkov sprostredkováva používateľom možnosť verejne diskutovať pomocou diskusných príspevkov s možnosťou posielať aj súkromné správy medzi inými používateľmi. Prevádzkovateľ je oprávnený odstrániť bez upozornenia a nároku na náhradu škody obsah obsahujúci špekulatívny obsah, neautorizované fotografie, duplicitný obsah, neprimeraný obsah, alebo ak existuje akékoľvek iné podozrenie z možného klamlivého obsahu a poškodenia spotrebiteľa, fyzickej a právnickej osoby alebo inej právnej formy. Prevádzkovateľ zaručuje, že zobrazovanie obsahu je jednotné pre všetkých používateľov na PCforum.sk.

PCforum.sk môžu obsahovať v obsahu diskusných príspevkov a verejne dostupnom profile používateľa aj odkazy (t.j. „hypertextové odkazy“) na iné internetové stránky prevádzkované cudzími subjektmi, ktorých obsah prevádzkovateľ nepozná a nepreberá za ich obsah žiadnu právnu zodpovednosť. Obsah ktorý je sprístupnený na odkazovaných internetových stránkach nemožno považovať za obsah prevádzkovateľa a týmto sa prevádzkovateľ výslovne dištancuje od akýchkoľvek informácií na cudzích internetových stránkach. Prevádzkovateľ nepreberá žiadnu právnu zodpovednosť za nedodržanie zákonných ustanovení alebo porušenie práv tretích strán, ku ktorému by na týchto internetových stránkach došlo. Prevádzkovateľ nepreberá taktiež žiadnu zodpovednosť za porušovanie autorských práv, ochranných známok, či iných práv duševného vlastníctva a ochranu osobnosti, ktoré môžu nastať na internetovej stránke prístupnej prostredníctvom hypertextového odkazu na PCforum.sk. Prevádzkovateľ sa bude snažiť všemožne zabezpečiť, aby PCforum.sk neobsahoval škodlivý kód, ale úplnú neprítomnosť však nedokáže zaručiť a to hlavne na cudzích internetových stránkach, na ktoré odkazuje PCforum.sk.

Používateľ berie na vedomie, že obsah na PCforum.sk má len informatívny charakter a zároveň si je plne vedomý a taktiež súhlasí s tým, že akýkoľvek obsah na PCforum.sk nie je preverovaný a nakladanie s daným obsahom je preto osobným rozhodnutím, zodpovednosťou a rizikom samotného používateľa.

Prevádzkovateľ PCforum.sk si vyhradzuje právo upraviť, alebo dopĺňať tieto všeobecné podmienky a pravidlá fóra aj bez predchádzajúceho súhlasu. Taktiež si vyhradzuje právo obsah používateľa kedykoľvek prerušiť či ukončiť, vyradiť obsah používateľa z databázy, odoprieť používateľovi prístup na PCforum.sk z dôvodu porušenia ktoréhokoľvek ustanovenia týchto všeobecných podmienok a pravidiel fóra nižšie. Prevádzkovateľ nezaručuje úplnú bezchybnosť služieb ponúkaných na PCforum.sk a ani ich 100% dostupnosť.Spracovanie osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje v uvedenom rozsahu nižšie. Spolu s týmito osobnými údajmi prevádzkovateľ spracováva aj heslo do registrovaného profilu používateľa, ktoré je v databáze prevádzkovateľa šifrované a používateľ ho potrebuje na prihlásenie sa, alebo odstránenie registrovaného profilu používateľa. V prípade nesúhlasu so spracovaním osobných údajov už zaregistrovaného profilu môže byť tento súhlas odvolaný odstránením už registrovaného profilu na PCforum.sk.

Dotknutý používateľ využívajúci PCforum.sk v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených pri registrácií a vyplnení profilu po následnom potvrdení registrácie. Používateľ vyhlasuje, že má viac ako 16 rokov v prípade fyzickej osoby a udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov v rozsahu: Užívateľské meno, E-mailová adresa, ICQ, AOL Instant Messenger, Windows Live Messenger, Yahoo Messenger, Jabber, Internetová stránka, Bydlisko, Zamestnanie, Záujmy. Používateľ dáva súhlas na spracovávanie osobných údajov počas doby 30 rokov od udelenia tohto súhlasu. Po uplynutí tejto doby bude používateľ nenávratne odstránený z databázy so všetkými jeho osobnými údajmi ak tak nespraví sám do uplynutia tejto stanovenej doby, alebo pokiaľ nepredĺži súhlas so spracovaním osobných údajov na ďalšie obdobie. Dotknutý používateľ má právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Používateľ potvrdzuje, že prevádzkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ a zároveň súhlasí s uchovávaním jeho IP adresy v prípade registrácie profilu, prihlásenia sa na PCforum.sk a uchovávaním IP adresy pri každom zverejnenom diskusnom príspevku a odoslanej súkromnej správy. Taktiež používateľ vyhlasuje, že dáva súhlas na spracovávanie jeho obsahu, vrátane fotografií ako je uvedené vo všeobecných podmienkach.

V závislosti od nastavenia registrovaného profilu používateľa môže PCforum.sk posielať e-maily na e-mailovú adresu používateľa, ktorá bola použitá pri registrácii profilu alebo e-mailovú adresu, ktorú používateľ po registrácii zmenil. Tieto nastavenia môže používateľ kedykoľvek zmeniť vo svojom Užívateľskom paneli a vypnúť zasielanie informačných e-mailov na e-mailovú adresu používateľa.

Používateľ taktiež berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jeho osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ, prevádzkovateľ prijal primerané opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť PCforum.sk. Prevádzkovateľ bude s osobnými údajmi používateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi. Používateľ si je zároveň vedomý a súhlasí s tým, že všetky jeho osobné údaje uvedené vyššie sú verejné dostupné na PCforum.sk po zaregistrovaní a neskoršom uložení registrovaného profilu.

Osobné údaje, ktoré boli poskytnuté dobrovoľne pri registrácií a nastavení registrovaného profilu budú použité výhradne pre účely funkčnosti PCforum.sk. Prevádzkovateľ prehlasuje, že nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane bez výslovného súhlasu používateľa. Ďalšie osobné informácie sú tie, ktoré sa rozhodne používateľ zverejniť v obsahu jeho diskusných príspevkov. Tie sú považované za „verejne prístupné“ a môžu sa dostať na internetové stránky rôznych internetových vyhľadávačov ako je uvedené vo všeobecných podmienkach.

Používateľ berie na vedomie, že je prevádzkovateľ spôsobilý a schopný zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov. Prevádzkovateľ je oprávnený začať so spracúvaním osobných údajov odo dňa uzavretia tejto zmluvy. PCforum.sk nezbiera žiadne osobné údaje, ktoré používateľ sám dobrovoľne neposkytne. Za osobné údaje sa nepovažujú údaje zo systému kontroly prístupov na server a z nich vyplývajúce štatistické informácie. Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na PCforum.sk sprístupnené iným používateľom za účelom poskytovania služieb na PCforum.sk.

Prevádzkovateľ vyhlasuje a ubezpečuje používateľa, že spracúvanie osobných údajov používateľa vykonáva zákonným spôsobom, dodržiava pritom všetky zásady spracúvania osobných údajov a prijal vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov používateľa sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ a tieto opatrenia sa zaväzuje podľa potreby aktualizovať.Informácie o cookies

Ak navštívite PCforum.sk a zároveň máte v prehliadači povolené prijímanie cookies, považujeme to za súhlas s ich používaním a akceptovanie podmienok používania. Inštrukcie ako zmeniť nastavenia cookies nájdete v nápovede každého prehliadača. Používateľ berie na vedomie, že prevádzkovateľ používa aj súbory cookies. Platnosť cookies v prípade používateľa je jeden rok a využívajú sa na pohodlnejšie využívanie služieb na PCforum.sk.

Súbory cookies sú malé textové súbory obsahujúce názov navštívenej internetovej stránky, platnosť a preddefinovanú hodnotu. Súbory cookies sa ukladajú do počítača (presnejšie prehliadača) používateľa, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám PCforum.sk. Tým, že používame súbory cookies na PCforum.sk nedochádza k porušovaniu zákona o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje a ani ich neposkytujeme sprostredkovateľom resp. tretím stranám. Každý používateľ PCforum.sk súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. Ak používateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, tak PCforum.sk nenavštevujte alebo súbory cookies aktívne vymažte alebo zablokujte vo svojom prehliadači. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies, PCforum.sk budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne v prípade používateľa. Súbory cookies používame na zvýšenie efektivity vašich návštev na PCforum.sk. V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme vaše osobné údaje a informácie. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby používateľa pri ďalšej návšteve PCforum.sk.

Typy súborov cookies sú

PCforum.sk používa súbory cookies, ktoré sú dočasne uložené v počítači, alebo zariadení počas relácie prehľadávania a po jej ukončení sa odstránia. Taktiež používa trvalé súbory cookie, ktoré sa uchovávajú v počítači dlhší čas. Tieto trvalé súbory cookie môže používateľ aj návštevník vymazať a môžu sa rozdeliť na:

 • Základné - umožňujú používanie základných funkcií ako napríklad prihlásenie registrovaného používateľa alebo predvypĺňanie formulárov
 • Prevádzkové - slúžia na analýzu správania návštevníka na PCforum.sk
 • Reklamné - slúžia na optimalizáciu zobrazovanej reklamy vzhľadom na zvyklosti návštevníka a efektívnosť marketingovej komunikácie zadávateľov
 • Cookies tretích strán - vytvárajú služby ako Google Analytics, Google AdSense alebo Facebook, ktoré sa tu môžu v budúcnosti objaviť

Ak tieto trvalé cookies ale zakážete, stratíte funkčnosť ako používateľ na PCforum.sk.Pravidlá fóra

Na toto fórum dohliada vedenie fóra a platia tu všeobecné podmienky a nižšie uvedené pravidlá fóra, ktoré treba rešpektovať. Porušenie pravidiel môže mať za následok odstránenie diskusného príspevku alebo celej témy, zablokovanie účtu používateľa, zablokovanie IP adresy či rozsah. Prevádzkovateľ si vymedzuje právo poslať jeden informačný, alebo reklamný e-mail za mesiac. Obsah PCforum.sk je možné používať výhradne pre osobné a nekomerčné účely. Akúkoľvek časť týchto stránok je možné uchovávať, upravovať a šíriť len so súhlasom prevádzkovateľa a používateľa. Toto použitie musí taktiež obsahovať odkaz na autorské právo autora. Obsah PCforum.sk nie je verejným vlastníctvom a kopírovanie akýchkoľvek textov, grafických prvkov, alebo nápadov z tejto stránky bez písomného povolenia prevádzkovateľa je zakázané. Každý používateľ diskusie nesie za svoj publikovaný názor plnú zodpovednosť podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, nariadeniami EÚ a tiež sa zaväzuje k tomu, že nebude prevádzkovateľa činiť zodpovedným za akékoľvek právne nároky tretích strán, ktoré vzniknú. Prevádzkovateľ PCforum.sk nezodpovedá za obsah diskusných príspevkov, ktoré sú vyjadrením názorov používateľov (diskutérov), nie prevádzkovateľa samotného. V záujme udržať diskusiu v rámci slušnosti a vecnosti si prevádzkovateľ PCforum.sk a vedenie fóra vyhradzuje právo mazať a upravovať nevhodné príspevky.


Registrácia
 • Prístup na PCforum.sk bola, bude a je len výsada, nie právo a na to treba pamätať!
 • Je zakázané porušovať zákony Slovenskej republiky a EÚ. Používateľovi bude okamžite (bez predchádzajúceho upozornenia) zamietnutý ďalší prístup a jeho údaje môžu byť poskytnuté polícii.
 • Svojou registráciou potvrdzujete, že budete konať podľa všetkých existujúcich pravidiel fóra (ak sú aj iné).
 • Členstvo na tomto fóre je bezplatné a na to nezabúdajte. Námietky na členstvo, alebo pravidlá budú ignorované.
 • Každý používateľ môže mať len jeden účet, viacnásobná registrácia a využívanie viacerých registrovaných účtov bude mať za následok vylúčenie z fóra.
 • Pokiaľ chcete zmeniť svoj názov účtu (nick), tak napíšte niektorému z administrátorov fóra.

Používatelia
 • Každý používateľ je povinný sledovať a brať na vedomie informácie v tejto kategórií a má povinnosť prečítať si a dodržiavať všeobecné podmienky uvedené vyššie a pravidlá fóra (ak existujú aj iné, tak aj tie). V prípade porušovania pravidiel fóra dostane používateľ čierny bod.
 • Svoj profil (registráciu) môžete odstrániť tu https://www.pcforum.sk/ucp.php?i=profile&mode=my_acc_delete
 • Používatelia nesmú vytvárať, alebo organizovať súťaže.
 • Používateľ je povinný čítať všetky príspevky v danej téme, hlavne ak má diskusia viac strán aby sme sa vyhli vytváraniu duplicitých tém!
 • Zakázané je akékoľvek urážanie, osočovanie, zosmiešňovanie, ponižovanie ostatných členov diskusného fóra, rasistické narážky, rasistické a vulgárne vyjadrovanie, vtipkovanie s tematikou postihnutia, sexuálnej orientácie, náboženstva alebo rasovej diskriminácie, ďalej hanobenie národa, rasy alebo etnickej skupiny a akákoľvek národná, rasová alebo náboženská nenávisť, ktorá predstavuje podnecovanie k diskriminácií, nepriateľstvu alebo násiliu, musí byť zakázaná zákonom a bude znamenať vylúčenie z fóra.

Vedenie fóra
 • Obviňovanie administrátorov, moderátorov, alebo používateľov bez dôkazov bude znamenať vylúčenie z fóra.
 • Neoprávnené výhrady k práci vedeniu fóra budú ignorované a odstránené.
 • Nežiadajte nikoho z vedenia fóra o udelenie funkcie administrátora, alebo moderátora. Vedenie fóra si všíma používateľov, ktorí sú prínosom pre toto fórum.
 • Neotravujte prosím nikoho z vedenia fóra zbytočnými súkromnými správami, e-mailami, prípadne správami na instant messenger (ICQ, MSN, ...).
 • Poradenstvo cez súkromné správy, e-mail, instant messenger (ICQ, MSN, ...) neposkytujeme, na to slúži toto fórum. Nikto z vedenia fóra nemá povinnosť vám robiť podporu cez súkromné správy, e-mail, ICQ, MSN a pod.
 • O zamykaní a mazaní tém rozhoduje vedenie fóra. Nepíšte zbytočne do témy, že by ju bolo vhodné zamknúť, presunúť, rozdeliť, spojiť alebo zmazať, použite na to funkciu report a nechajte to na posúdenie niekoho z vedenia fóra.

Zakladanie tém a prispievanie
 • Skôr ako položíte otázku, použite na fóre vyhľadávanie, alebo použite Google.
 • Prečítajte si návod ako správne položiť otázku a ako správne hlásiť chyby.
 • Ak ste nič nenašli a idete zakladať tému, tak použite vhodný predmet príspevku.
 • Témy, ktoré založíte pomenúvajte čo najpresnejšie, urýchlite tým aj odpoveď na ne. Témy typu "Help", "Pomoc" a pod. budú premenované, presunuté do koša, alebo zmazané. Témy nezakladajte duplicitne vo viacerých kategóriách.
 • V texte správy sa pokúste stručne opísať problém, píšte spisovne (napr. nepoužívajte w namiesto v, dávajte si pozor na y/i, rozlišujte veľké a malé písmená a snažte sa používať interpunkčné znamienka).
 • Predtým než pošlete správu dôkladne si ju prehliadnite a až potom odošlite. Pomôže to predísť k zbytočným konfliktom, urážkam a pod. Opakované písanie tej istej správy aj po jej zmazaní niekým z vedenia fóra bude považované za porušenie pravidiel fóra.
 • Nové témy podľa možností vkladajte do správnych kategórii. Pokiaľ téma nebude vo vhodnej kategórií, bude bez upozornenia presunutá do správnej kategórie, do koša, alebo bude zmazaná. Ak sa bude situácia u daného používateľa opakovať, môže byť jeho účet zablokovaný.
 • Oficiálnymi jazykmi fóra sú slovenčina a čeština, v odôvodnených prípadoch je tolerovaná angličtina (prípadne iný svetový jazyk). Príspevky píšte iba v týchto jazykoch, príspevok v inom jazyku bude zmazaný. Nikto tu nie je povinný prekladať a lúštiť vaše nezrozumiteľne napísane príspevky.
 • Na diskusnom fóre PCforum.sk sú povolené obrázky o maximálnej šírke 800 pixlov. V prípade potreby vložiť väčší obrázok, alebo iný súbor udajte odkaz a pri väčších súboroch udajte aj veľkosť.
 • Každý používateľ je povinný umiestniť svoje obrázky na stránku z ktorého je možné ich načítať minimálne 6 mesiacov od zaslania príspevku. Taktiež je povinný si svoje obrázky strážiť aby mu neboli zmazané (napr. porušovanie pravidiel na freehostingoch a pod.).
 • Nesnažte sa odpoveď vynútiť napr. opakovaným zakladaním témy, alebo neustálym prispievaním každých x hodín. Žiaľ, niekedy ani tí najpovolanejší nevedia odpoveď.
 • Nedivte sa, ak vám nik neodpovedá na váš problém, ktorý je položený nezrozumiteľne a nepresne. Snažte sa svoj problém presne, jasne a stručne popísať.
 • Písanie príspevku, či jeho časti so zapnutým CAPS-LOCKom znamená krik. U nás na diskusnom fóre PCforum.sk sa nekričí. Pokiaľ váš príspevok toto pravidlo poruší, môže byť zamknutý a váš problém ignorovaný.
 • Nereagujte na diskusiu o ktorej nič neviete. To znamená, že nemáte znalosti z danej oblasti, takéto príspevky môžu byť považované za SPAM / posthunting. SPAM / posthunting bude trestaný vylúčením z fóra.
 • Je zakázané používať fórum alebo súkromné správy k rozširovaniu spamu. Spam je nevyžiadaná masovo rozposielaná správa, najmä prostredníctvom e-mailov alebo iných druhov internetovej komunikácie, najčastejšie je táto správa reklamná.
 • Zakázaný je flamewar, OT, prispievanie príspevkov bez vecného obsahu (smajlíky), krátke odpovede typu "jj" a pod. Pokúste sa obmedziť počet smajlíkov v príspevkoch.
 • Je zakázané zakladať témy na vypracovanie celej vašej úlohy do školy. Tým nie je myslené to, že sa nemôžete na niečo opýtať čo bude určené do školy. Fórum tu je od toho aby pomáhalo a nie aby vypracovalo vaše celé zadanie/a do školy. Porušovanie tohto pravidla bude viesť k uzamknutiu, alebo zmazaniu témy a pri opakovanom porušovaní bude zablokovaný účet daného používateľa.

Súkromné správy
 • Súkromné správy je zakázané využívať na zasielanie osobných údajov, citlivých informácií, reklamy a pod.
 • Súkromné správy neslúžia ako náhrada za e-mail a nezaručujeme 100% dostupnosť a obnovu v prípade výpadku.
 • Súkromné správy nie sú šifrované a má k nim prevádzkovateľ (administrátor) prístup. Pre bezpečnú komunikáciu používajte e-mail či telefón s iným používateľom.
 • Kapacita súkromných správ je pevne nastavená pre doručené (1000 správ), pre odoslané (1000 správ) a pre uložené (1000 správ). Nežiadajte od nás zvyšovanie kapacity, nebude vám vyhovené.

Ostatné
 • Propagácia webových stránok s podobným, ale aj iným zameraním je zakázaná okrem profilu v kolónke WWW stránka. Toto sa netýka uvádzania odkazov v bežnej diskusii, kde má daný odkaz informačnú hodnotu. Ak sa bude jednať o evidentné zviditeľnenie vašich, alebo cudzích stránok, bude to brané ako reklama a vyhradzujeme si právo takéto príspevky zmazať.
 • Prosím berte ohľad na autorské práva. Akékoľvek zmienky, náznaky a žiadosti o warez budú bez upozornenia zmazané a účet zablokovaný. Tým pádom sa zakazuje prispievanie odkazov na stránky s nelegálnym obsahom (warez), porno stránky a ostatné ktoré porušujú zákony.
  PCforum.sk rešpektuje autorský zákon a podľa neho bez súhlasu autora diela nie je možné jeho dielo ďalej rozširovať tlačenou alebo elektronickou formou. Bez súhlasu autora diela však možno použiť krátku časť zverejneného diela vo forme citácie v inom diele len na účel recenzie alebo kritiky tohto zverejneného diela. Takéto použitie musí byť v súlade so zvyklosťami a jeho rozsah nesmie presiahnuť rámec odôvodnený účelom citácie. Pri citácii sa musí uviesť meno (pseudonym) autora, ako aj názov diela a zdroj.
 • PCforum.sk nezaručuje pravdivosť informácií, každý príspevok je vyjadrením osobného názoru jeho autora a prevádzkovateľ diskusného fóra PCforum.sk zaň nenesie žiadnu zodpovednosť, nevyjadrujú názor prevádzkovateľa. Za obsah príspevku zodpovedá používateľ a autor daného príspevku. Pokiaľ príspevok porušuje niektoré z pravidiel, bude upravený, poprípade odstránený niekým z vedenia fóra.
 • Odoslaním príspevku do diskusného fóra PCforum.sk vyjadrujete svoj súhlas s týmito pravidlami a taktiež súhlasíte s prípadným skrátením a úpravou textu v prípade porušovania týchto pravidiel fóra. Súčasne používateľ a autor príspevku súhlasí s využitím jeho autorského diela a dáva naň súhlas prevádzkovateľovi PCforum.sk bez nároku na odmenu.
 • Všetky príspevky alebo témy, ktoré nebudú v súlade s týmito pravidlami si vyhradzujeme právo zamknúť, presunúť, rozdeliť, spojiť alebo zmazať.
 • Všetky texty na tejto stránke majú iba informačný charakter a prevádzkovateľ diskusného fóra PCforum.sk nezodpovedá za ich pravdivosť a obsah. Príspevky sú publikované ihneď po ich zaslaní do databázy. Prevádzkovateľ ich neschvaľuje, ani neautorizuje a teda nemôže ovplyvniť ich obsah. Vyhradzujeme si právo zamknúť, presunúť, rozdeliť, spojiť alebo zmazať ľubovoľný príspevok.
 • Pokiaľ si myslíte, že nejaký príspevok porušuje platné zákony SR a EÚ pošlite prosím e-mail prevádzkovateľovi, ktorý zaistí nápravu, obvykle vymazaním takého príspevku či celej témy.

Obrázok postavičky (avatar)
 • Maximálne rozmery avataru sú 120 x 120 pixlov (šírka x výska).
 • Maximálna veľkosť avataru je nastavená na 20 kB.
 • Obrázok postavičky nesmie pôsobiť odpudivo ani urážať ostatných členov fóra.
 • Zakazuje sa používať avatar s reklamným, rasistickým alebo sexuálnym motívom.
 • Vedenie fóra si vyhradzuje právo odstrániť obrázok postavičky používateľa, ak porušuje tieto alebo niektoré z pravidiel fóra alebo pôsobí rušivo.

Podpis
 • Podpis môže obsahovať maximálne 4096 znakov.
 • Podpis slúži k opisu PC zostavy z dôvodu vyriešenia vašich problémov s PC. Poprípade k zobrazeniu nejakého iného textu v rámci pravidiel fóra.
 • Podpis by nemal zaberať na stránke viac ako jeden príspevok. Je povolených maximálne 5 riadkov s veľkosťou písma 100 (default), alebo napríklad 6 riadkov s veľkosťou písma 75. Toto platí pri rozlíšení 1280 x 1024 pixlov (šírka x výška). Čím vyššie rozlíšenie, tým sa počet riadkov zmenšuje.
 • Podpis nesmie obsahovať žiadny obrázok (smajlík sa považuje tiež za obrázok), taktiež nesmie obsahovať žiadny text v rozpore s pravidlami a žiadny odkaz (url adresa).
 • V podpise nie sú povolené žiadne formy reklamy (ani textová, ani grafická reklama). Reklamou sa rozumie akýkoľvek odkaz na inú stránku ako PCforum.sk, taktiež aj textová adresa, alebo obrázok obsahujúci inú reklamu ako PCforum.sk.
 • Vedenie fóra si vyhradzuje právo odstrániť alebo upraviť podpis používateľa, ak porušuje tieto alebo niektoré z pravidiel fóra.

Profil
 • Je zakázané používať url adresu ako názov konta (nick).
 • Zakazuje sa v profile používateľa odkazovať na erotické stránky, warez stránky, taktiež warez fóra a stránky porušujúce autorské práva a zákony.
 • Zakazuje sa do bydliska uvádzať url adresu, považuje sa to taktiež za formu reklamy.
 • Vedenie fóra si vyhradzuje právo odstrániť alebo upraviť profil používateľa, ak porušuje tieto alebo niektoré z pravidiel fóra.

Povyšovací systém
 • Povyšovací systém povyšuje používateľov automaticky podľa počtu príspevkov. Nespoliehajte sa len na tento automatický systém hodnotenia. Pokiaľ si myslíte, že by mal mať niekto manuálne pridelený rank, tak ma kontaktujte.
 • Užívateľské skupiny
  Všeobecné podmienky, spracovanie osobných údajov a pravidlá fóra - Správca fóra
  Všeobecné podmienky, spracovanie osobných údajov a pravidlá fóra - Vedenie fóra

  Všeobecné podmienky, spracovanie osobných údajov a pravidlá fóra - Čestní členovia
  Všeobecné podmienky, spracovanie osobných údajov a pravidlá fóra - Skúsení užívatelia

  Všeobecné podmienky, spracovanie osobných údajov a pravidlá fóra - Napomenutí užívatelia
  Všeobecné podmienky, spracovanie osobných údajov a pravidlá fóra - Dočasne zablokovaní užívatelia
  Všeobecné podmienky, spracovanie osobných údajov a pravidlá fóra - Zablokovaní užívatelia

 • Automatický povyšovací systém
  Všeobecné podmienky, spracovanie osobných údajov a pravidlá fóra 0-99 príspevkov
  Všeobecné podmienky, spracovanie osobných údajov a pravidlá fóra 100-199 príspevkov
  Všeobecné podmienky, spracovanie osobných údajov a pravidlá fóra 200-299 príspevkov
  Všeobecné podmienky, spracovanie osobných údajov a pravidlá fóra 300-399 príspevkov
  Všeobecné podmienky, spracovanie osobných údajov a pravidlá fóra 400-499 príspevkov
  Všeobecné podmienky, spracovanie osobných údajov a pravidlá fóra 500-999 príspevkov
  Všeobecné podmienky, spracovanie osobných údajov a pravidlá fóra 1000-1499 príspevkov
  Všeobecné podmienky, spracovanie osobných údajov a pravidlá fóra 1500-1999 príspevkov
  Všeobecné podmienky, spracovanie osobných údajov a pravidlá fóra 2000-2999 príspevkov
  Všeobecné podmienky, spracovanie osobných údajov a pravidlá fóra 3000-3999 príspevkov
  Všeobecné podmienky, spracovanie osobných údajov a pravidlá fóra 4000-4999 príspevkov
  Všeobecné podmienky, spracovanie osobných údajov a pravidlá fóra 5000-5999 príspevkov
  Všeobecné podmienky, spracovanie osobných údajov a pravidlá fóra 6000-6999 príspevkov
  Všeobecné podmienky, spracovanie osobných údajov a pravidlá fóra 7000-7999 príspevkov
  Všeobecné podmienky, spracovanie osobných údajov a pravidlá fóra 8000-8999 príspevkov
  Všeobecné podmienky, spracovanie osobných údajov a pravidlá fóra 9000+ príspevkov
  Všeobecné podmienky, spracovanie osobných údajov a pravidlá fóra manuálne nastavanie

Registráciou potvrdzujete, že ste tieto všeobecné podmienky, spracovanie osobných údajov a pravidlá fóra čítali, súhlasíte s nimi a zaväzujete sa, že ich nebudete porušovať. Vyplnením svojich osobných údajov v profile dáva používateľ diskusného fóra súhlas na ich zverejnenie. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel bez predchádzajúceho upozornenia!

(Posledná zmena: 24.5.2018)


_________________
Streacom DA2 | SilverStone Titanium SX800-LTI 800W | ASRock X299E-ITX/ac | Intel Core i9-9980XE & be quiet! Dark Rock TF | Kingston HyperX Impact 64 GB DDR4 2666 MHz | NVIDIA Titan RTX 24 GB | Intel SSD Optane 905P 480 GB NVMe U.2 & Intel SSD 750 1,2 TB NVMe U.2 & Intel SSD 660p 2 TB NVMe M.2 & Seagate BackUp Plus Portable 56 TB USB | 55" 4K OLED Dell Alienware AW5520QF & 24" LCD EIZO FlexScan EV2451 | Ergotron LX Wall Mount Keyboard Arm | Logitech Craft | Logitech G603 | Logitech F710 | Harman Kardon Sabre SB 35 & Sennheiser RS 175 | Microsoft Windows 7 Ultimate | APC Back-UPS ES 700 | Lenovo ThinkPad X250 | iPhone X 256 GB & Pitaka Aramid | SilverStone ML05B Milo | Corsair SF600 SFX 600W | ASRock X99E-ITX/ac | Intel Xeon E5-2683 v4 & NOCTUA NH-L12S | Kingston HyperX Savage 32 GB DDR4 2400 MHz | NVIDIA GeForce GT 710 1 GB | Intel SSD Optane Memory 32 GB NVMe M.2 & Intel SSD 730 240 GB SATA | Ubuntu Server
 [ Príspevok: 1 ] 


Všeobecné podmienky, spracovanie osobných údajov a pravidlá fóraPodobné témy

 Témy  Odpovede  Zobrazenia  Posledný príspevok 
V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Ako dosiahnuť vymazanie osobných údajov z webstránky

v Služby a webstránky

1

1201

04.06.2015 14:09

Daron

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

vypatranie zdielanej IP, poskytnutie osobnych udajov od ISP

v Obchody, reklamácie a právo

4

1219

22.04.2014 23:54

Kraliček

Táto téma je zamknutá, nemôžete posielať nové príspevky alebo odpovedať na staršie.

Inštalácia fóra (všeobecne)

v Redakčné systémy

0

2489

07.10.2006 22:38

JanoF

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

spracovanie udajov

v PHP, ASP

9

1774

07.07.2006 20:20

mokus

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Zoznam užívateľov porušujúcich pravidlá fóra

v Správy pre vedenie fóra

2

1721

10.08.2010 20:49

OmeGa

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

porovnavanie udajov a editacia udajov

v PHP, ASP

10

1275

07.03.2008 20:45

Blackdevil

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Redesign mojich osobnych stranok

v Webdesign

8

1631

26.01.2008 21:15

walther

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

HP si ponechá divíziu osobných počítačov

v Novinky

6

1160

02.11.2011 19:17

HGDS1

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

reset osobnych nastaveni vo win xp

v Operačné systémy Microsoft

0

1048

05.03.2011 11:54

janjansen

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Notebook do 400€ podľa osobných špecifikácií

v Notebooky a netbooky

6

1125

27.09.2013 15:29

fun145

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Hry všeobecne

v Počítačové hry

5

1426

13.12.2008 19:52

patnal

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Monitory vseobecne......

v Monitory, televízory a projektory

0

1431

18.11.2008 11:24

DevilMayCry

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

3DMark - všeobecne

v Benchmarky a diagnostické programy

7

1926

05.03.2007 7:44

Spirit

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

DEMO vseobecne

v Počítačové hry

5

1291

30.10.2007 20:52

Fireblade46

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Vseobecne oznacenia umiestnenia

v Operačné systémy Microsoft

6

1160

19.11.2006 17:02

quatermain

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Rýchlosť grafických pamätí...(všeobecne)

v ATI/AMD grafické karty

12

1349

03.08.2007 20:50

Spirit© 2005 - 2023 PCforum, edited by JanoF